VLADA RS

 

Vlado Republike Slovenije sestavljajo predsednik vlade in ministri ter ministrice.

 

Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost njene politične in upravne usmeritve, usklajuje delo ministrov, predstavlja vlado in sklicuje ter vodi njene seje.

 

Predsednik vlade ima kabinet, ki deluje kot vladna služba in za predsednika opravlja strokovne in druge naloge.

 

Vlada ima generalni sekretariat, ki za vlado opravlja koordinacijske in strokovne naloge in ga vodi generalni sekretar vlade.

 

V vlado so imenovani ministri za naslednja področja: finance, gospodarstvo, visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, zdravje, notranje zadeve, zunanje zadeve, pravosodje, javno upravo, delo, družino in socialne zadeve, promet, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, okolje in prostor, kulturo, šolstvo in šport ter obrambo.  Poleg ministrov ima lahko vlada tudi največ tri ministre brez resorja. Minister brez resorja pomaga predsedniku vlade pri usklajevanju dela ministrov oziroma ministrstev v okviru pooblastil, ki mu jih da predsednik vlade.

 

Ministri so odgovorni za stališča in odločitve vlade in za izvajanje teh odločitev. Vsak minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo. Ministrstva se morajo ravnati po političnih usmeritvah vlade. Ministrstva poročajo vladi o svojem delu, zlasti o stanju na njihovih upravnih področjih, o izvrševanju zakonov, drugih predpisov in usmeritev vlade, o ukrepih, ki so jih sprejeli, ter o njihovih učinkih.

 

Za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev lahko vlada ustanavlja vladne službe.  Predsednik vlade lahko za te naloge pooblasti tudi resorno ministrstvo.

 

Vladno službo vodi minister brez resorja, državni sekretar ali direktorica oziroma direktor. Direktor vladne službe je odgovoren predsedniku vlade, ministru ali generalni sekretarki oziroma generalnemu sekretarju vlade.

 

Več na spletišču Vlade RS: www.vlada.si

 

Temeljne dokumente, ki urejajo področje delovanja vlade najdete na spletni strani: http://www.vlada.si/index.php?vie=cnt&gr1=prdVld&gr2=tmlZkn