VLADA RS

 

Vlado Republike Slovenije sestavljajo predsednik vlade in ministri ter ministrice.

 

Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost njene politične in upravne usmeritve, usklajuje delo ministrov, predstavlja vlado in sklicuje ter vodi njene seje.

 

Predsednik vlade ima kabinet, ki deluje kot vladna služba in za predsednika opravlja strokovne in druge naloge.

 

Vlada ima generalni sekretariat, ki za vlado opravlja koordinacijske in strokovne naloge in ga vodi generalni sekretar vlade.

 

V vlado so imenovani ministri za naslednja področja: finance; gospodarski razvoj in tehnologijo; izobraževanje, znanost, kulturo in šport; kmetijstvo in okolje; infrastrukturo in prostor; notranje zadeve; obrambo; pravosodje in javno upravo; delo, družino in socialne zadeve; zdravje ter zunanje zadeve.

 

Poleg ministrov ima vlada tudi ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.

 

Ministri so odgovorni za stališča in odločitve vlade in za izvajanje teh odločitev. Vsak minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo. Ministrstva se morajo ravnati po političnih usmeritvah vlade. Ministrstva poročajo vladi o svojem delu, zlasti o stanju na njihovih upravnih področjih, o izvrševanju zakonov, drugih predpisov in usmeritev vlade, o ukrepih, ki so jih sprejeli, ter o njihovih učinkih.

 

Za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev lahko vlada ustanavlja vladne službe. Predsednik vlade lahko za te naloge pooblasti tudi resorno ministrstvo.

 

Vladno službo vodi minister brez resorja, državni sekretar ali direktorica oziroma direktor. Direktor vladne službe je odgovoren predsedniku vlade, ministru ali generalnemu sekretarju vlade.

 

Več na spletišču Vlade RS: www.vlada.si

 

Temeljne dokumente, ki urejajo področje delovanja vlade najdete tukaj.

 

Poleg ministrov iz prejšnjega odstavka ima vlada v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) tudi ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.