DR. BORIS JESIH

Dr. Boris Jesih se je rodil leta 1956 v Mariboru. Leta 1980 je diplomiral iz politologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in se še istega leta zaposlil na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, kjer je pridobil znanstveni naziv Višji znanstveni sodelavec. Leta 1992 je magistriral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani z naslovom »Avstrijske politične stranke in manjšinsko vprašanje«.Leta 2003 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Politična participacija narodnih manjšin - primer koroških Slovencev« na Fakulteti za družbene vede. Od leta 2006 dalje je habilitiran na Univerzi na Primorskem kot univ. docent za področje etničnih študij. Kot gostujoči profesor je večkrat predaval na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu.

 

Kot raziskovalec je opravil vrsto samostojnih raziskovalnih nalog s področja položaja slovenske manjšine v Avstriji in vidikov politične participacije narodnih manjšin, tematska področja raziskovanja so tudi pojavi neonacizma in "novih družbenih gibanj" v Avstriji, ter položaj manjšin v Sloveniji in v sosednjih državah.

V zadnjih letih je aktivno sodeloval na projektu »Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru«, v okviru katerega je bil sourednik treh publikacij z enakim naslovom. Bil je odgovorni nosilec TRP za naslovom »Narodne manjšine v medetničnih odnosih po vstopu Slovenije v EU«. Rezultate svojega dela je predstavil na več kongresih v tujini in Sloveniji, kjer so bili njegovi referati tudi objavljeni. Je soavtor in sourednik slovenskega poročila o položaju narodnih manjšin v prostoru Alpe Jadran.

Uredil je vrsto publikacij s področja manjšinske problematike, v obdobju od leta 1992 do leta 2008 je bil urednik osrednje slovenske revije za manjšinska vprašanja »Razprave in gradivo/Treatises and Documents«. Je soavtor več znanstvenih monografij ter avtor številnih člankov s področja narodnih manjšin, ki so bili objavljeni doma in v tujini. Bil je član slovensko-avstrijske komisije strokovnjakov, ki je obravnavala odnose med državama in sourednik zbornika, ki je nastal kot rezultat del slovenskega dela komisije. Kot strokovnjak je sodeloval s Komisijo DZ za narodnosti, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve.

V obdobju 2008-2011 je opravljal funkcijo državnega sekretarja v Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, na katero je bil marca 2013 ponovno imenovan.