VLADA RS

Vlado sestavljajo predsednik ter ministri in ministrici. Vlada in ministri so v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni državnemu zboru.

 

Predsednica vlade 

Predsednica vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost njene politične in upravne usmeritve, usklajuje delo ministrov, predstavlja vlado in sklicuje ter vodi njene seje. Predsednica vlade lahko ministrom daje obvezujoče napotke v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritve vlade, pri čemer lahko minister, ki meni, da obvezujoči napotki predsednice vlade ne izhajajo iz vladnih usmeritev, zahteva, da vlada obravnava sporna vprašanja. Predsednica vlade lahko vladi v imenovanje predlaga enega ali več ministrov, ki opravljajo funkcijo podpredsednika vlade. Minister, ki opravlja funkcijo predsednika vlade, jo nadomešča v njeni odsotnosti ali zadržanosti. Predsednice vlade ni mogoče nadomeščati pri opravljanju nalog, ki zadevajo zaupnico vladi ter imenovanje in razrešitve ministrov.

 

Ministri

V vlado so imenovani ministri za naslednja področja: finance; gospodarski razvoj in tehnologijo; izobraževanje, znanost in šport; kulturo; kmetijstvo in okolje; infrastrukturo in prostor; notranje zadeve; obrambo; pravosodje; delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; zdravje ter zunanje zadeve.

 

Poleg zgoraj naštetih ministrov ima vlada tudi ministrico brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.

 

Ministri so odgovorni za stališča in odločitve vlade in za izvajanje teh odločitev. Vsak minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo. Odgovoren je za odločitve pri vodenju ministrstva, pa tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih moral sprejeti. Minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, daje politične usmeritve za delo ministrstva in organov v njegovi sestavi, nadzoruje njihovo delo, izdaja predpise in druge akte v pristojnosti ministrstva in organov v njegovi sestavi in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali kak drug predpis.

 

Več na spletišču Vlade RS: www.vlada.si

 

Temeljne dokumente, ki urejajo področje delovanja vlade najdete tukaj.