KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

   

1. Osnovni podatki o katalogu

 

 

Naziv organa:

KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Odgovorna oseba:

Mag. Jadranka GUSTINČIČ, v.d. vodje kabineta

Datum prve objave kataloga:

20.10.2004

Datum zadnje spremembe:

3.11.2010

Katalog je dostopen (spletni naslov):

http://www.kpv.gov.si/fileadmin/kpv.gov.si/pageuploads/datoteke_statika/Katalog_IJZ/2010_Katalog_informacij_javnega_znacaja.pdf

Druge oblike kataloga:

Katalog v tiskani obliki je dostopen na sedežu Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 25, Ljubljana

  

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a  Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

V Kabinetu predsednika vlade se pripravljajo usklajevalne in strokovne naloge za predsednika vlade in sicer:

 

-   pripravljanje strokovnih podlag za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade,

-   pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predsednikom Republike Slovenije, predstavniki drugih držav, mednarodnih organizacij in drugih institucij,

-   pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predstavniki drugih državnih organov, organizacij civilne družbe, drugih institucij ter z mediji,

-   spremljanje izvajanja obvezujočih napotkov, ki jih predsednik vlade da ministrom v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrstev,

-   organiziranje medresorskega sodelovanja pri zadevah, ki sodijo v delovno področje več ministrstev in pripravljanje izhodišč za rešitev spornih vprašanj med ministrstvi,

-   usklajevanje in opravljanje nalog za strateške svete in državne sekretarje v kabinetu,

-   usklajevanje dela in nadzor nad delom policistov, ki varujejo predsednika vlade,

-   organiziranje in zagotavljanje administrativno tehnične podpore delu kabineta,

-   opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika vlade.

 

Podrobneje so naloge Kabineta predsednika vlade opredeljene v Sklepu o Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 111/08).

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

mag. Jadranka Gustinčič, v.d. vodje kabineta

tel. št. (01) 478 17 57

faks: (01) 478 17 21

e-pošta: jadranka.gustincic(at)gov.si ali gp.kpv(at)gov.si

2.d  Organigram organa

Seznam zaposlenih

http://www.kpv.gov.si/si/kabinet_predsednika_vlade_rs/

2.e  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Zakoni

Povezava na državni register predpisov

Uradni list RS 

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov

2.f Seznam drugih sprejetih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam drugih dokumentov

 

2.g  Seznam vrst uradnih postopkov

Uradni postopki, ki jih vodi organ

V Kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije ne vodimo upravnih postopkov.

2.h  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju (SPIS)

Evidenca temelji na Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, s spremembami).

2.i  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.j  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij

Državni portal Republike Slovenije (e-uprava) 

Sporočila za javnost 

Novinarske konference 

  

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

- osebni dostop

- po elektronski poti

  

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov kabineta gp.kpv(at)gov.si

Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 13. členom uredbe, saj je vse informacije možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki

Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa se zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ul. RS št. 76/05).

  

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij

 

 

 

Sklep o ustanovitvi Kabineta predsednika Vlade RS

 

Navodilo o ravnanju javnih uslužbencev v Kabinetu predsednika vlade z darili, ki jih prejmejo v zvezi z opravljanjem službe