POSTOPEK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja z ustno ali pisno zahtevo, ki jo naslovi na organ, za katerega meni, da razpolaga z želeno informacijo.

 

Ustna zahteva:

Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno zahtevo, mu je organ dolžan omogočiti dostop do zahtevanih informacij, razen do podatkov iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Pisna zahteva:

Pisna vloga mora vsebovati:

  • navedbo organa, kateremu pošiljate zahtevek
  • osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu
  • naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca
  • informacijo, s katero se želite seznaniti
  • navedbo, na kakšen način se želite seznaniti z vsebino zahtevane informacije (fotokopija, prepis, elektronski zapis, vpogled).

Obrazec pisne zahteve

 

Način posredovanja informacij:

Prosilcu se zahtevana informacija posreduje tako, da se mu zagotovi njen prepis, fotokopijo, elektronski zapis, ali pa da se mu omogoči vpogled v vsebino zahtevane informacije. Če organ zahtevo za dostop do informacij javnega značaja delno ali v celoti zavrne, o tem izda odločbo.

 

Rok za odločitev:

Organ je dolžan o vaši zahtevi odgovoriti najkasneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.

 

Pravno varstvo:

Prosilcu je pravno varstvo zagotovljeno samo v primeru, da je podal pisno zahtevo. Zahteva, ki je bila poslan po elektronski pošti, se šteje za pisno zahtevo, če je elektronsko podpisana, v nasprotnem primeru jo organ obravnava kot ustno zahtevo.